REGULAMIN TESTU „Testowanie kosmetyków dla dzieci Nacomi Baby!”

 • Testoland
  Keymaster
  Testoland on #7078

  REGULAMIN TESTU

  „Testowanie kosmetyków dla dzieci Nacomi Baby!”

  § 1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Test jest organizowany pod nazwą „Testowanie kosmetyków dla dzieci Nacomi Baby„ (dalej: Test).
  2. Test jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Organizatorem Testu jest Klaudia Matlachowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PUBLITO Klaudia Matlachowska; NIP: 6462714205; REGON: 243629586; Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Władysława Sikorskiego 60 lok. 13, 43-100 Tychy – właściciel i redaktor prowadząca portalu testoland.pl (dalej: Organizator).
  4. Fundatorem Nagród jest marka Nacomi (dalej: Fundator).
  5. Test organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozpoczyna się dn. 12 stycznia 2016 r. i trwa do dn. 21 stycznia 2016 r. (dalej: czas zgłaszania się).
  6. W teście mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Uczestnikami Testu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.
  8. Test zostanie przeprowadzony na portalu testoland.pl w wątku pod linkiem: (link do strony konkursowej)

  § 2

  ZASADY UCZESTNICTWA W TEŚCIE

  1. Uczestnikiem Testu nazywa się osobę, która dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Teście, spełniając warunki określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik).
  2. Warunkiem uczestnictwa w Teście jest łączne spełnienie przez Uczestnika do dnia 21 stycznia 2016 r. do godz. 23.59. następujących warunków:

  a. rejestracja i zalogowanie się w portalu testoland.pl

  b. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe / dokończenie zdania, które brzmi: “Chciałabym przetestować zestaw Nacomi Baby, bo…”

  c. wpisanie odpowiedzi konkursowej w komentarzu w wątku Testu (link do strony konkursowej)

  1. Uczestnik Testu może dodać więcej niż jedno Zgłoszenie (więcej niż jeden komentarz), jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko raz.
  2. Wysyłając Zgłoszenie, Uczestnik Testu potwierdza, że jest wyłącznym autorem przesłanych treści.
  3. Odpowiedzi udzielane w wątku testowym nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich.
  4. Zgłoszenia zawierające treści i zdjęcia, których Uczestnik Testu nie jest autorem, będą automatycznie odrzucane.
  5. Zgłoszenia będą moderowane przez Organizatora.
  6. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Testu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
  7. Uczestnicy Testu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych takich jak adres zamieszkania, adres e-mail, nick uzyskanych w związku z organizacją Testu. Organizator zobowiązuje się wykorzystywać dane osobowe Uczestnika jedynie na potrzeby niniejszego Testu.
  8. Uczestnicy Testu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  9. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.

  § 3

  ROZWIĄZANIE KONKURSU

  1. Rozwiązanie Testu nastąpi do dn. 26 stycznia 2016 r.
  2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili warunki Testu, Organizator wybierze 3 osoby, które jego zdaniem w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób wykonały zadanie konkursowe.
  3. Lista laureatów zostanie opublikowana w wątku testowym.
  4. W celu przekazania nagrody laureat zostanie poproszony o zgłoszenie się do redakcji na adres kontakt@testoland.pl
  5. W przypadku niezgłoszenia się i niepodania przez laureata danych niezbędnych do przekazania nagrody w terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników, prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana jednorazowo kolejnej osobie z listy rezerwowej.
  6. W przypadku niezgłoszenia się kolejnej osoby w terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników prawo do nagrody wygasa, a nagroda przechodzi na dalsze promocje organizowane w portalu.
  7. Wysyłając dane niezbędne do wysyłki nagrody, laureat powinien posłużyć się tym samym adresem e-mail, który podał przy rejestracji.

  § 4

  NAGRODY I TESTOWANIE PRODUKTÓW

  1. W Teście przyznane zostaną 3 nagrody3 x zestaw Nacomi baby, każdy zawiera:
  • Emulsję do mycia ciała i włosów (butelka z dozownikiem 400 ml, ok. 34 zł)
  • Krem przeciw odparzeniom (słoiczek 100 g, ok. 21 zł)
  • Oliwkę do ciała i kąpieli (butelka z dozownikiem 140 ml, ok. 35 zł)
  1. Uczestnik Testu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
  2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną lub wymiany na jej równowartość pieniężną.
  3. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
  4. Nagroda zostanie wysłana na koszt Fundatora pocztą/kurierem, na podany przez laureata adres, w terminie do 02 lutego 2016 r.
  5. Laureat, który otrzymał Nagrodę – zestaw do testowania zobowiązany jest do wystawienia opinii na temat otrzymanych kosmetyków w formie pisemnej oraz zdjęciowej.
  6. Opinie na temat Nagród – Zestawów do testowania powinny być dostarczone do 16 lutego 2016 r. na adres: kontakt@testoland.pl z dopiskiem „Opinia Nacomi baby”.
  7. W przypadku, gdyby Laureat nie wywiązał się z obowiązku dostarczenia opinii o produktach – nie będzie brany pod uwagę w kolejnych Konkursach i Testach co ma charakter stały.
  8. Opinie zostaną opublikowane w portalu testoland.pl
  9. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  § 5

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niewłaściwe lub złożone po upływie określonego w regulaminie terminu.
  1. Organizator Testu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników konkursu.
  2. Organizator Testu zastrzega sobie prawo do jednorazowego wydłużenia czasu trwania Testu o 7 dni, jeśli ilość Uczestników nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia.
  3. W przypadku ewentualnych problemów technicznych zaistniałych w okresie trwania Testu, Organizator zastrzega sobie prawo do jego przerwania i przeprowadzenia w innym terminie.
  4. Wszelkie pytania dotyczące Testu należy kierować pod adresem e-mail redakcja@kosmeland.pl lub kontakt@testoland.pl

Wyświetla 1 post (z 1 łącznie)

Musisz być zalogowanym aby pisać na forum

Konkursy

Facebook

Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam na tej witrynie. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowań i ich wyświetlenia, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu. Możesz wyłączyć dopasowywanie reklam do Twoich zainteresowań klikając tutaj — w tym samym miejscu dowiesz się więcej na ten temat. Chcę wiedzieć więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close