REGULAMIN TESTU “Testowanie serum do biustu FRASHE”

0

REGULAMIN TESTU “Testowanie serum do biustu FRASHE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Test jest organizowany pod nazwą “Testowanie serum do biustu FRASHE” (dalej: Test).
  2. Test jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Organizatorem Testu jest Klaudia Matlachowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PUBLITO Klaudia Matlachowska; NIP: 6462714205; REGON: 243629586; Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Nad Potokiem 2, 43-100 Tychy – właściciel i redaktor prowadząca portalu testoland.pl (dalej: Organizator)
  4. Fundatorem Nagród jest Farmacia Verde sp. z o.o. NIP: 9571082467 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk (dalej: Fundator).
  5. Test organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozpoczyna się dn. 21  listopada 2018 r. i trwa do dn. 27 listopada 2018 r. (dalej: czas zgłaszania się)
  6. W teście mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Uczestnikami Testu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.
  8. Test zostanie przeprowadzony na portalu testoland.pl w wątku pod linkiem: TEST FRASHE

II. ZASADY UCZESTNICTWA W TEŚCIE

1. Uczestnikiem Testu określa się osobę, która dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Teście, spełniając warunki określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik)

2. Warunkiem uczestnictwa w Teście jest łączne spełnienie przez Uczestnika do dnia 27 listopada 2018 r. do godz. 23.59. następujących warunków:

a. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, które brzmi: “Dlaczego właśnie Ty masz się znaleźć w gronie testerek serum do biustu FRASHE”

b. Odpowiedź należy wysłać na adres: kontakt@testoland.pl , tytułując wiadomość “Testowanie FRASHE”

c. W zgłoszeniu należy także podać link do bloga, instagrama lub fanpage, jaki osoba zgłaszająca się prowadzi i na którym podzieli się opinią z testowania.

3. Uczestnik Testu może wysłać więcej niż jedno Zgłoszenie (więcej niż jeden e-mail) jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko raz.

4. Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik Testu potwierdza, że jest wyłącznym autorem przesłanych treści.

5. Zgłoszenia zawierające treści i zdjęcia, których Uczestnik Testu nie jest autorem będą automatycznie odrzucane.

6. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Testu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

7. Uczestnicy Testu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych takich jak adres e-mail oraz adres zamieszkania uzyskanych w związku z organizacją Testu. Organizator zobowiązuje się wykorzystywać te dane osobowe Uczestnika jedynie na potrzeby niniejszego Testu, a dokładniej w celu kontaktowania się z laureatami oraz wysyłką produktów do testu.

8. Uczestnicy Testu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

9. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.

III. ROZWIĄZANIE TESTU

1.Rozwiązanie Testu nastąpi do dn. 29 listopada 2018 r.

2.Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili warunki Testu Organizator wybierze 15 osób, które jego zdaniem w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób wykonały zadanie konkursowe.

3.Lista laureatów nie będzie nigdzie publikowana.

4.W celu poinformowania o wygranej i udziale w teście redakcja portalu testoland.pl skontaktuje się z laureatami (czyli osobami wybranymi do testowania) za pomocą wiadomości e-mail.E-mail będzie zawierał prośbę o podanie danych niezbędnych do nadania wysyłki, które zostaną użyte wyłącznie do tego celu.

5.W przypadku braku odpowiedzi i nie podania przez laureata danych niezbędnych do przekazania nagrody w terminie 3 dni od dnia otrzymania e-maila, prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana jednorazowo kolejnej osobie z listy rezerwowej.

6.W przypadku nie zgłoszenia się kolejnej osoby w terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników prawo do nagrody wygasa, a nagroda przechodzi na dalsze promocje organizowane w portalu.

IV. NAGRODY I TESTOWANIE PRODUKTÓW

1. W Teście przyznanych zostanie 15 nagród:

15 x Serum ujędrniające na biust FRASHE, cena regularna: 197 zł / 100 ml

2.Uczestnik Testu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody

3.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną lub wymiany na jej równowartość pieniężną.

4.Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

5.Nagroda zostanie wysłana na koszt Fundatora pocztą/kurierem, na podany przez laureata adres, w terminie 7 dni od otrzymania wszystkich adresów testerek biorących udział w akcji.

6.Laureat, który otrzymał Nagrodę – produkt do testowania zobowiązany jest do wystawienia opinii na temat otrzymanej nagrody w formie pisemnej oraz zdjęciowej.

7.Opinia na temat nagrody powinna być dostarczona w ciągu 21 dni od otrzymania nagrody i wysłana na adres: kontakt@testoland.pl z dopiskiem „Opinia FRASHE”

8.W przypadku gdyby Laureat nie wywiązał się z obowiązku dostarczenia opinii o produkcie może zostać obciążony kosztami produktu oraz nie będzie brany pod uwagę w kolejnych Konkursach i Testach co ma charakter stały.

9. Opinie zostaną opublikowane w portalu testoland.pl

10. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

b)zgłoszenia niewłaściwe lub złożone po upływie określonego w regulaminie terminu.

2.Organizator Testu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników konkursu.

3.Organizator Testu zastrzega sobie prawo do jednorazowego wydłużenia czasu trwania Testu maksymalnie o 7 dni jeśli ilość Uczestników nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia.

4.W przypadku ewentualnych problemów technicznych zaistniałych w okresie trwania Testu, Organizator zastrzega sobie prawo do jego przerwania i przeprowadzenia w innym terminie.

5. Wszelkie pytania dotyczące Testu należy kierować pod adresem e-mail kontakt@testoland.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij.

O autorze

Testoland

Zostaw komentarz

Udowodnij że jesteś człowiekiem * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*

Konkursy

Facebook

Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam na tej witrynie. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowań i ich wyświetlenia, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu. Możesz wyłączyć dopasowywanie reklam do Twoich zainteresowań klikając tutaj — w tym samym miejscu dowiesz się więcej na ten temat. Chcę wiedzieć więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close