Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.testoland.pl

Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.testoland.pl prowadzony jest przez Klaudię Matlachowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PUBLITO Klaudia Matlachowska, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nad Potokiem 2, 43-100 Tychy, NIP: 6462714205, REGON: 243629586, adres poczty elektronicznej: kontakt@testoland.pl, zwana dalej Operatorem.
Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.testoland.pl określa warunki i zasady korzystania ze Serwisu internetowego oraz sposób świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie serwisu Internetowego www.testoland.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Operator, ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.

Spis treści:

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
§ 4 Konto Użytkownika
§ 5 Usługa „Formularz kontaktowy”
§ 6 Usługa „Formularz zgłoszenia”
§ 7 Newsletter
§ 8 Zasady dodawania komentarzy oraz korzystania z forum
§ 9 Tryb postępowania reklamacyjnego
§ 10 Postanowienia końcowe

§ 1
Definicje
1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom kontakt ze Operatorem.
3. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
4. Formularz zgłoszeniowy – interaktywny formularz umożliwiający zgłoszenia Operatorowi akcji testowej lub konkursu.
5. Forum dyskusyjne – Usługa elektroniczna pozwalająca zarejestrowanym Użytkownikom na publikację m.in. materiałów, informacji, pytań, opinii oraz prowadzenie dyskusji poprzez zamieszczanie postów.
6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
7. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Konto Użytkownika – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór danych w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika.
9. Newsletter – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, konkursach.
10. Operator – Klaudia Matlachowska.
11. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego.
12. Serwis internetowy – serwis internetowy Operatora dostępny pod adresem strony internetowej www.testoland.pl.
13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego.
14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
15. Użytkownik:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
– która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.testoland.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
2. Regulamin skierowany jest do Użytkowników korzystających ze Serwisu internetowego.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu internetowego.
4. Operator oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych przepisami prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Operator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
6. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją Usług elektronicznych w ramach Serwisu internetowego. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Operatora określone zostały w Polityce prywatności Serwisu internetowego.
7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego oraz Usług elektronicznych oferowanych przez Operatora za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o bezprawnym charakterze.
8. Operator zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Operator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym
dostępem do danych Użytkowników przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
9. Korzystanie ze Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Serwisu internetowego.
10. Serwis internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji testowych, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Serwisu internetowego.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Operator świadczy, za pośrednictwem Serwisu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: Formularz rejestracji, Formularz kontaktowy, Formularz zgłoszeniowy, Forum dyskusyjne, Konto, Newsletter.
2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Serwisie internetowym Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Korzystanie ze Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
d) dowolna rozdzielczość ekranu,
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.
4. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Operatora 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Serwisu internetowego.
6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu internetowego.
7. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 4
Konto Użytkownika
1. Usługa Konto jest dostępna w zakładce „Logowanie/Rejestracja”.
2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków: wskazaniu nazwy Użytkownika, adresu poczty elektronicznej oraz podaniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby znaków.
3. Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji.
4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Serwisu internetowego Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej Serwisu internetowego.
5. Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Użytkownik podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Użytkownik ma obowiązek chronić swoje hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.
6. Konto jest niezbywalne.

§ 5
Usługa „Formularz kontaktowy”
1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Użytkownikom kontakt ze Operatorem za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Operatora.
2. Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po wybraniu zakładki „Kontakt”, wskazaniu imienia użytkownika, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej, określeniu tematu oraz wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij”.

§ 6
Usługa „Formularz zgłoszenia”
1. Usługa Formularza zgłoszeniowego dostępna jest w zakładce „Dodaj akcję”.
2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Użytkownikom zgłoszenie akcji testowej lub konkursu za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zgłoszenia lub z chwilą przyjęcia przez Operatora zgłoszenia.
3. Dokonanie zgłoszenia następuje po wykonaniu przez Użytkownika kolejnych kroków: podaniu nazwy Użytkownika, prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz określeniu tematu oraz wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij”.

§ 7
Newsletter
1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera.
2. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Operatora informacji handlowych (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
3. Korzystanie z Usługi Newslettera jest możliwe po podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej i po kliknięciu przycisku zatwierdzającego zamówienie Usługi Newslettera.
4. Użytkownik może w każdej chwili bez podania przyczyny odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera, poprzez przesłanie do Operatora żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera.
5. Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji.

§ 8
Zasady dodawania komentarzy oraz korzystania z forum
1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje możliwość dodawania komentarzy do materiałów publikowanych przez Operatora na stronie internetowej Serwisu.
2. W celu dodania komentarza w Serwisie należy wypełnić formularz i podać w nim nazwę Użytkownika, adres e-mail czy nazwę witryny internetowej.
3. Korzystanie z Forum dyskusyjnego poprzez zamieszczanie postów jest możliwe tylko dla Użytkowników zalogowanych w Serwisie.
4. Zabronione jest publikowanie postów lub dodawanie komentarzy, których treść jest niezgodna z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zawierająca obraźliwe i wulgarne słowa lub zwroty, nawołujące do przemocy czy pomawiające inne osoby bądź grupy osób.
5. Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania lub usuwania komentarzy i postów, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu internetowego.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w ramach Forum dyskusyjnego lub komentarzy. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który daną treść zamieścił.

§ 9
Tryb postępowania reklamacyjnego:
1. Użytkownik, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Operatora oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu internetowego Użytkownik może składać w szczególności:
− pisemnie na adres: ul. Nad Potokiem 2, 43-100 Tychy,
− za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Operatora: kontakt@testoland.pl.
3. Zalecane jest podanie przez Użytkownika w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Operatora w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
− okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
− określenie żądania Użytkownika,
− danych do kontaktu Operatora z osobą składającą reklamację/Użytkownikiem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .
4. Zajęcie stanowiska przez Operatora w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
5. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Użytkownikowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
6. Użytkownik, na rzecz którego Operator świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Umowy o świadczenie Usług elektronicznych zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem Serwisu internetowego.
2. Operator respektuje wszelkie prawa Użytkownika obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to np. usługi Konta) zmieniony Regulamin wiąże Operatora, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
5. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
6. O każdorazowej zmianie Regulaminu Operator jest zobowiązany powiadomić Użytkowników na stronie internetowej Serwisu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
7. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 października 2018 r

Konkursy

Facebook

Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam na tej witrynie. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowań i ich wyświetlenia, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu. Możesz wyłączyć dopasowywanie reklam do Twoich zainteresowań klikając tutaj — w tym samym miejscu dowiesz się więcej na ten temat. Chcę wiedzieć więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close